FANDOM


ค่าคุมทัพของขุนพล

ส่งผลต่อประสิทธิภาพของทหารที่ขุนพลคุมอยู่

ค่าคุมทัพ
SSS
SS
S
A
B
C Leadership
D
E
F
120% 115% 110% 105% 100% 95% 90% 85% 80%

แต่เมื่อคุมทหารที่ได้รับค่าคุมทัพ 2 ค่า (พลปืน ซามูไร พลม้าธนู ฯลฯ) จะต้องคิดค่าเฉลี่ย เช่น

ขุนพลท่านหนึ่งมีค่าหอก A มีค่าปืน B เมื่อคุมพลปืน

ประสิทธิภาพจะเท่ากับ (105+100)/2 = 102.5% เป็นต้น

_____________________________________________________________________________________________

ผลของสกิลขุนพล

ส่งผลต่อสายหลักของทหารที่คุมอยู่เท่านั้น

เช่น ซามูไร ได้รับค่าคุมทัพ หอก และ ธนู

แต่ได้รับสกิลแค่ หอกเท่านั้น

____________________________________________________________________________________________

หอก

 • พลหอก
 • พลหอกยาว
 • ซามูไร (ได้รับค่าคุมทัพของหอกและธนู) [ทหารระดับสูงสุด]
  • ได้รับสกิลหอกเท่านั้น ไม่รับสกิลธนู
 • ซามูไรพื้นเมือง / นักรบต่างชาติ [ทหารพิเศษจากดันเจี้ยน]
โจมตี ป้องกัน ความเร็ว พลังทำลาย
พลหอก 11 11 15 2
พลหอกยาว 16 16 16 2
ซามูไร 18 18 18 2
ซามูไรพื้นเมือง 17 13 17 3


การวิจัย
ศูนย์วิจัย ไม้ ฝ้าย เหล็ก ข้าว ทองแดง เวลา
พลหอกยาว LV 2 12,000 18,000 12,000 28,000 10 36ชม.
ซามูไร LV 4 350,000 480,000 350,000 420,000 200 48ชม.


เป็นฝ่ายโจมตี

 • หอก --> หอก = ไม่ได้ไม่เสีย
 • หอก --> ธนู = เราแพ้ทาง (ลดลงเหลือ 50%)
 • หอก --> ม้า = เราได้เปรียบ (เพิ่มขึ้นเป็น 200%)
 • หอก --> ปืน / อาวุธ = ไม่ได้ไม่เสีย

เป็นฝ่ายป้องกัน

 • หอก --> หอก = ไม่ได้ไม่เสีย
 • ธนู --> หอก = เราแพ้ทาง (ลดลงเหลือ 50%)
 • ม้า --> หอก = เราได้เปรียบ (เพิ่มขึ้นเป็น 200%)
 • ปืน / อาวุธ --> หอก = เราแพ้ทาง (ลดลงเหลือ 80%)


บทบาทที่แนะนำ (เป็นเพียงแนวทาง)

 • พลหอก เหมาะกับ ตี / กัน / ทำลาย
 • พลหอกยาว เหมาะกับ ตี / กัน / ทำลาย
 • ซามูไร เหมาะกับ ตี / กัน / ทำลาย
 • ซามูไรพื้นเมือง เหมาะกับ ตี / ทำลาย

ธนู

 • พลธนู
 • พลธนูยาว
 • พลม้าธนู (ได้รับค่าคุมทัพของธนูและม้า) [ทหารระดับสูงสุด]
  • ได้รับสกิลธนูเท่านั้น ไม่รับสกิลม้า
 • โจรสลัด [ทหารพิเศษจากดันเจี้ยน]
โจมตี ป้องกัน ความเร็ว พลังทำลาย
พลธนู 10 12 16 1
พลธนูยาว 15 17 18 1
พลม้าธนู 17 19 23 1
โจรสลัด 16 17 20 2


การวิจัย
ศูนย์วิจัย ไม้ ฝ้าย เหล็ก ข้าว ทองแดง เวลา
พลธนูยาว LV 2 18,000 12,000 12,000 28,000 10 36ชม.
พลม้าธนู LV 4 480,000 350,000 350,000 420,000 200 48ชม.


เป็นฝ่ายโจมตี

 • ธนู --> หอก = เราได้เปรียบ (เพิ่มขึ้นเป็น 200%)
 • ธนู --> ธนู = ไม่ได้ไม่เสีย
 • ธนู --> ม้า = เราแพ้ทาง (ลดลงเหลือ 50%)
 • ธนู --> ปืน / อาวุธ = ไม่ได้ไม่เสีย

เป็นฝ่ายป้องกัน

 • หอก --> ธนู = เราได้เปรียบ (เพิ่มขึ้นเป็น 200%)
 • ธนู --> ธนู = ไม่ได้ไม่เสีย
 • ม้า --> ธนู = เราแพ้ทาง (ลดลงเหลือ 50%)
 • ปืน / อาวุธ --> ธนู = เราได้เปรียบ (เพิ่มขึ้นเป็น 130%)


บทบาทที่แนะนำ (เป็นเพียงแนวทาง)


 • พลธนู เหมาะกับ กัน
 • พลธนูยาว เหมาะกับ กัน
 • พลม้าธนู เหมาะกับ ตี / กัน
 • โจรสลัด เหมาะกับ ตี / กัน / ทำลาย

ม้า

 • พลม้า / พลทหารม้า
 • พลม้าขั้นสูง / พลทหารม้าระดับสูง
 • พลม้าเกราะแดง / พลทหารม้าเกราะแดงชาด (ได้รับค่าคุมทัพของม้าและหอก) [ทหารระดับสูงสุด]
  • ได้รับสกิลม้าเท่านั้น ไม่รับสกิลหอก
 • พลม้าสวมโฮโระ / ยอดพลม้า [ทหารพิเศษจากดันเจี้ยน]
โจมตี ป้องกัน ความเร็ว พลังทำลาย
พลม้า 12 10 22 1
พลม้าขั้นสูง 17 15 23 1
พลม้าเกราะแดง 21 20 25 1
พลม้าสวมโฮโระ 19 16 24 2


การวิจัย
ศูนย์วิจัย ไม้ ฝ้าย เหล็ก ข้าว ทองแดง เวลา
พลม้าขั้นสูง LV 2 12,000 12,000 18,000 28,000 10 36ชม.
พลม้าเกราะแดง LV 4 350,000 350,000 480,000 420,000 200 48ชม.


เป็นฝ่ายโจมตี

 • ม้า --> หอก = เราแพ้ทาง (ลดลงเหลือ 50%)
 • ม้า --> ธนู = เราได้เปรียบ (เพิ่มขึ้นเป็น 200%)
 • ม้า --> ม้า = ไม่ได้ไม่เสีย
 • ม้า --> ปืน / อาวุธ = ไม่ได้ไม่เสีย

เป็นฝ่ายป้องกัน

 • หอก --> ม้า = เราแพ้ทาง (ลดลงเหลือ 50%)
 • ธนู --> ม้า = เราได้เปรียบ (เพิ่มขึ้นเป็น 200%)
 • ม้า --> ม้า = ไม่ได้ไม่เสีย
 • ปืน / อาวุธ --> ม้า = เราแพ้ทาง (ลดลงเหลือ 80%)


บทบาทที่แนะนำ (เป็นเพียงแนวทาง)

 • พลม้า เหมาะกับ ตี
 • พลม้าขั้นสูง เหมาะกับ ตี
 • พลม้าเกราะแดง เหมาะกับ ตี / กัน
 • พลม้าสวมโฮโระ เหมาะกับ ตี / ทำลาย

ปืน

 • พลปืน / พลปืนเล็ก (ได้รับค่าคุมทัพของปืนและหอก)
  • ได้รับสกิลปืนเท่านั้น ไม่รับสกิลหอก
 • พลม้าปืน (ได้รับค่าคุมทัพของปืนและม้า) [ทหารระดับสูงสุด]
  • ได้รับสกิลปืนเท่านั้น ไม่รับสกิลม้า
 • ชาวไซกะ (ได้รับค่าคุมทัพของปืนและหอก) [ทหารพิเศษจากดันเจี้ยน]
  • ได้รับสกิลปืนเท่านั้น ไม่รับสกิลหอก
โจมตี ป้องกัน ความเร็ว พลังทำลาย
พลปืน 18 26 15 1
พลม้าปืน 26 18 21 1
ชาวไซกะ 23 17 18 5


การวิจัย
ศูนย์วิจัย ไม้ ฝ้าย เหล็ก ข้าว ทองแดง เวลา
พลปืน LV 3 12,000 12,000 28,000 18,000 10 36ชม.
พลม้าปืน LV 5 350,000 350,000 520,000 460,000 300 48ชม.


เป็นฝ่ายโจมตี

 • ปืน --> หอก = เราได้เปรียบ (เพิ่มขึ้นเป็น 125%)
 • ปืน --> ธนู = เราแพ้ทาง (ลดลงเหลือ 77%)
 • ปืน --> ม้า = เราได้เปรียบ (เพิ่มขึ้นเป็น 125%)
 • ปืน --> ปืน / อาวุธ = ไม่ได้ไม่เสีย

เป็นฝ่ายป้องกัน

 • หอก --> ปืน = ไม่ได้ไม่เสีย
 • ธนู --> ปืน = ไม่ได้ไม่เสีย
 • ม้า --> ปืน = ไม่ได้ไม่เสีย
 • ปืน / อาวุธ --> ปืน = ไม่ได้ไม่เสีย


บทบาทที่แนะนำ (เป็นเพียงแนวทาง)

 • พลปืน เหมาะกับ กัน
 • พลม้าปืน เหมาะกับ ตี
 • ชาวไซกะ เหมาะกับ ตี / ทำลาย

อาวุธ

 • รถทลายประตู / รถทะลวง
 • หอธนู / หอทะลวง
 • พลปืนใหญ่ (ได้รับค่าคุมทัพของอาวุธและธนู) [ทหารระดับสูงสุด]
  • ได้รับสกิลอาวุธเท่านั้น ไม่รับสกิลธนู
โจมตี ป้องกัน ความเร็ว พลังทำลาย
รถทลายประตู 3 8 8 10
หอธนู 14 5 10 7
พลปืนใหญ่ 10 12 8 20


การวิจัย
ศูนย์วิจัย ไม้ ฝ้าย เหล็ก ข้าว ทองแดง เวลา
รถทลายประตู LV 1 14,000 14,000 14,000 8,000 10 36ชม.
หอธนู LV 3 27,000 18,000 18,000 7,000 10 36ชม.
พลปืนใหญ่ LV 5 450,000 450,000 500,000 300,000 300 48ชม.


เป็นฝ่ายโจมตี

 • อาวุธ --> หอก = เราได้เปรียบ (เพิ่มขึ้นเป็น 125%)
 • อาวุธ --> ธนู = เราแพ้ทาง (ลดลงเหลือ 77%)
 • อาวุธ --> ม้า = เราได้เปรียบ (เพิ่มขึ้นเป็น 125%)
 • อาวุธ --> ปืน / อาวุธ = ไม่ได้ไม่เสีย

เป็นฝ่ายป้องกัน

 • หอก --> อาวุธ = ไม่ได้ไม่เสีย
 • ธนู --> อาวุธ = ไม่ได้ไม่เสีย
 • ม้า --> อาวุธ = ไม่ได้ไม่เสีย
 • ปืน / อาวุธ --> อาวุธ = ไม่ได้ไม่เสีย


บทบาทที่แนะนำ (เป็นเพียงแนวทาง)

 • รถทลายประตู เหมาะกับ กัน / ทำลาย
 • หอธนู เหมาะกับ ตี
 • พลปืนใหญ่ เหมาะกับ กัน / ทำลาย

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki