FANDOM


ค่าคุมทัพของขุนพล

ส่งผลต่อประสิทธิภาพของทหารที่ขุนพลคุมอยู่

ค่าคุมทัพ
SSS
SS
S
A
B
C Leadership
D
E
F
120% 115% 110% 105% 100% 95% 90% 85% 80%

แต่เมื่อคุมทหารที่ได้รับค่าคุมทัพ 2 ค่า (พลปืน ซามูไร พลม้าธนู ฯลฯ) จะต้องคิดค่าเฉลี่ย เช่น

ขุนพลท่านหนึ่งมีค่าหอก A มีค่าปืน B เมื่อคุมพลปืน

ประสิทธิภาพจะเท่ากับ (105+100)/2 = 102.5% เป็นต้น

_____________________________________________________________________________________________

ผลของสกิลขุนพล

ส่งผลต่อสายหลักของทหารที่คุมอยู่เท่านั้น

เช่น ซามูไร ได้รับค่าคุมทัพ หอก และ ธนู

แต่ได้รับสกิลแค่ หอกเท่านั้น

____________________________________________________________________________________________

หอก

 • พลหอก
 • พลหอกยาว
 • ซามูไร (ได้รับค่าคุมทัพของหอกและธนู) [ทหารระดับสูงสุด]
  • ได้รับสกิลหอกเท่านั้น ไม่รับสกิลธนู
 • ซามูไรพื้นเมือง / นักรบต่างชาติ [ทหารพิเศษจากดันเจี้ยน]
โจมตี ป้องกัน ความเร็ว พลังทำลาย
พลหอก 11 11 15 2
พลหอกยาว 16 16 16 2
ซามูไร 18 18 18 2
ซามูไรพื้นเมือง 17 13 17 3


การวิจัย
ศูนย์วิจัย ไม้ ฝ้าย เหล็ก ข้าว ทองแดง เวลา
พลหอกยาว LV 2 12,000 18,000 12,000 28,000 10 36ชม.
ซามูไร LV 4 350,000 480,000 350,000 420,000 200 48ชม.


เป็นฝ่ายโจมตี

 • หอก --> หอก = ไม่ได้ไม่เสีย
 • หอก --> ธนู = เราแพ้ทาง (ลดลงเหลือ 50%)
 • หอก --> ม้า = เราได้เปรียบ (เพิ่มขึ้นเป็น 200%)
 • หอก --> ปืน / อาวุธ = ไม่ได้ไม่เสีย

เป็นฝ่ายป้องกัน

 • หอก --> หอก = ไม่ได้ไม่เสีย
 • ธนู --> หอก = เราแพ้ทาง (ลดลงเหลือ 50%)
 • ม้า --> หอก = เราได้เปรียบ (เพิ่มขึ้นเป็น 200%)
 • ปืน / อาวุธ --> หอก = เราแพ้ทาง (ลดลงเหลือ 80%)


บทบาทที่แนะนำ (เป็นเพียงแนวทาง)

 • พลหอก เหมาะกับ ตี / กัน / ทำลาย
 • พลหอกยาว เหมาะกับ ตี / กัน / ทำลาย
 • ซามูไร เหมาะกับ ตี / กัน / ทำลาย
 • ซามูไรพื้นเมือง เหมาะกับ ตี / ทำลาย

ธนู

 • พลธนู
 • พลธนูยาว
 • พลม้าธนู (ได้รับค่าคุมทัพของธนูและม้า) [ทหารระดับสูงสุด]
  • ได้รับสกิลธนูเท่านั้น ไม่รับสกิลม้า
 • โจรสลัด [ทหารพิเศษจากดันเจี้ยน]
โจมตี ป้องกัน ความเร็ว พลังทำลาย
พลธนู 10 12 16 1
พลธนูยาว 15 17 18 1
พลม้าธนู 17 19 23 1
โจรสลัด 16 17 20 2


การวิจัย
ศูนย์วิจัย ไม้ ฝ้าย เหล็ก ข้าว ทองแดง เวลา
พลธนูยาว LV 2 18,000 12,000 12,000 28,000 10 36ชม.
พลม้าธนู LV 4 480,000 350,000 350,000 420,000 200 48ชม.


เป็นฝ่ายโจมตี

 • ธนู --> หอก = เราได้เปรียบ (เพิ่มขึ้นเป็น 200%)
 • ธนู --> ธนู = ไม่ได้ไม่เสีย
 • ธนู --> ม้า = เราแพ้ทาง (ลดลงเหลือ 50%)
 • ธนู --> ปืน / อาวุธ = ไม่ได้ไม่เสีย

เป็นฝ่ายป้องกัน

 • หอก --> ธนู = เราได้เปรียบ (เพิ่มขึ้นเป็น 200%)
 • ธนู --> ธนู = ไม่ได้ไม่เสีย
 • ม้า --> ธนู = เราแพ้ทาง (ลดลงเหลือ 50%)
 • ปืน / อาวุธ --> ธนู = เราได้เปรียบ (เพิ่มขึ้นเป็น 130%)


บทบาทที่แนะนำ (เป็นเพียงแนวทาง)


 • พลธนู เหมาะกับ กัน
 • พลธนูยาว เหมาะกับ กัน
 • พลม้าธนู เหมาะกับ ตี / กัน
 • โจรสลัด เหมาะกับ ตี / กัน / ทำลาย

ม้า

 • พลม้า / พลทหารม้า
 • พลม้าขั้นสูง / พลทหารม้าระดับสูง
 • พลม้าเกราะแดง / พลทหารม้าเกราะแดงชาด (ได้รับค่าคุมทัพของม้าและหอก) [ทหารระดับสูงสุด]
  • ได้รับสกิลม้าเท่านั้น ไม่รับสกิลหอก
 • พลม้าสวมโฮโระ / ยอดพลม้า [ทหารพิเศษจากดันเจี้ยน]
โจมตี ป้องกัน ความเร็ว พลังทำลาย
พลม้า 12 10 22 1
พลม้าขั้นสูง 17 15 23 1
พลม้าเกราะแดง 21 20 25 1
พลม้าสวมโฮโระ 19 16 24 2


การวิจัย
ศูนย์วิจัย ไม้ ฝ้าย เหล็ก ข้าว ทองแดง เวลา
พลม้าขั้นสูง LV 2 12,000 12,000 18,000 28,000 10 36ชม.
พลม้าเกราะแดง LV 4 350,000 350,000 480,000 420,000 200 48ชม.


เป็นฝ่ายโจมตี

 • ม้า --> หอก = เราแพ้ทาง (ลดลงเหลือ 50%)
 • ม้า --> ธนู = เราได้เปรียบ (เพิ่มขึ้นเป็น 200%)
 • ม้า --> ม้า = ไม่ได้ไม่เสีย
 • ม้า --> ปืน / อาวุธ = ไม่ได้ไม่เสีย

เป็นฝ่ายป้องกัน

 • หอก --> ม้า = เราแพ้ทาง (ลดลงเหลือ 50%)
 • ธนู --> ม้า = เราได้เปรียบ (เพิ่มขึ้นเป็น 200%)
 • ม้า --> ม้า = ไม่ได้ไม่เสีย
 • ปืน / อาวุธ --> ม้า = เราแพ้ทาง (ลดลงเหลือ 80%)


บทบาทที่แนะนำ (เป็นเพียงแนวทาง)

 • พลม้า เหมาะกับ ตี
 • พลม้าขั้นสูง เหมาะกับ ตี
 • พลม้าเกราะแดง เหมาะกับ ตี / กัน
 • พลม้าสวมโฮโระ เหมาะกับ ตี / ทำลาย

ปืน

 • พลปืน / พลปืนเล็ก (ได้รับค่าคุมทัพของปืนและหอก)
  • ได้รับสกิลปืนเท่านั้น ไม่รับสกิลหอก
 • พลม้าปืน (ได้รับค่าคุมทัพของปืนและม้า) [ทหารระดับสูงสุด]
  • ได้รับสกิลปืนเท่านั้น ไม่รับสกิลม้า
 • ชาวไซกะ (ได้รับค่าคุมทัพของปืนและหอก) [ทหารพิเศษจากดันเจี้ยน]
  • ได้รับสกิลปืนเท่านั้น ไม่รับสกิลหอก
โจมตี ป้องกัน ความเร็ว พลังทำลาย
พลปืน 18 26 15 1
พลม้าปืน 26 18 21 1
ชาวไซกะ 23 17 18 5


การวิจัย
ศูนย์วิจัย ไม้ ฝ้าย เหล็ก ข้าว ทองแดง เวลา
พลปืน LV 3 12,000 12,000 28,000 18,000 10 36ชม.
พลม้าปืน LV 5 350,000 350,000 520,000 460,000 300 48ชม.


เป็นฝ่ายโจมตี

 • ปืน --> หอก = เราได้เปรียบ (เพิ่มขึ้นเป็น 125%)
 • ปืน --> ธนู = เราแพ้ทาง (ลดลงเหลือ 77%)
 • ปืน --> ม้า = เราได้เปรียบ (เพิ่มขึ้นเป็น 125%)
 • ปืน --> ปืน / อาวุธ = ไม่ได้ไม่เสีย

เป็นฝ่ายป้องกัน

 • หอก --> ปืน = ไม่ได้ไม่เสีย
 • ธนู --> ปืน = ไม่ได้ไม่เสีย
 • ม้า --> ปืน = ไม่ได้ไม่เสีย
 • ปืน / อาวุธ --> ปืน = ไม่ได้ไม่เสีย


บทบาทที่แนะนำ (เป็นเพียงแนวทาง)

 • พลปืน เหมาะกับ กัน
 • พลม้าปืน เหมาะกับ ตี
 • ชาวไซกะ เหมาะกับ ตี / ทำลาย

อาวุธ

 • รถทลายประตู / รถทะลวง
 • หอธนู / หอทะลวง
 • พลปืนใหญ่ (ได้รับค่าคุมทัพของอาวุธและธนู) [ทหารระดับสูงสุด]
  • ได้รับสกิลอาวุธเท่านั้น ไม่รับสกิลธนู
โจมตี ป้องกัน ความเร็ว พลังทำลาย
รถทลายประตู 3 8 8 10
หอธนู 14 5 10 7
พลปืนใหญ่ 10 12 8 20


การวิจัย
ศูนย์วิจัย ไม้ ฝ้าย เหล็ก ข้าว ทองแดง เวลา
รถทลายประตู LV 1 14,000 14,000 14,000 8,000 10 36ชม.
หอธนู LV 3 27,000 18,000 18,000 7,000 10 36ชม.
พลปืนใหญ่ LV 5 450,000 450,000 500,000 300,000 300 48ชม.


เป็นฝ่ายโจมตี

 • อาวุธ --> หอก = เราได้เปรียบ (เพิ่มขึ้นเป็น 125%)
 • อาวุธ --> ธนู = เราแพ้ทาง (ลดลงเหลือ 77%)
 • อาวุธ --> ม้า = เราได้เปรียบ (เพิ่มขึ้นเป็น 125%)
 • อาวุธ --> ปืน / อาวุธ = ไม่ได้ไม่เสีย

เป็นฝ่ายป้องกัน

 • หอก --> อาวุธ = ไม่ได้ไม่เสีย
 • ธนู --> อาวุธ = ไม่ได้ไม่เสีย
 • ม้า --> อาวุธ = ไม่ได้ไม่เสีย
 • ปืน / อาวุธ --> อาวุธ = ไม่ได้ไม่เสีย


บทบาทที่แนะนำ (เป็นเพียงแนวทาง)

 • รถทลายประตู เหมาะกับ กัน / ทำลาย
 • หอธนู เหมาะกับ ตี
 • พลปืนใหญ่ เหมาะกับ กัน / ทำลาย