FANDOM


สกิลแรกได้จาก อาเคจิ มิตสึฮิเดะ + ชิบาตะ คัตสีอิเอะ + ทากิงาวะ คาซุมาสุ

สกิลที่สองได้จาก ทากิงาวะ คาซุมาสุ + วาดะ โคเระมาสะ

แต่เวลาออกรบจะแสดงผลแค่สกิลเดียวนะครับ เพราะฉะนั้นควรเก็บอีกใบไว้